Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

Pros i contres del nou Codi de Procediment Civil

Assolirem una Justícia més efectiva i ràpida?

Adela Nieto ha participat al programa ‘Ara i Aquí’ de Radio Nacional d’Andorra amb Montse Grau en l’espai dedicat al món del dret, per parlar dels avantatges i inconvenients que suposa per als ciutadans l’entrada en funcionament del Codi de Procediment Civil (CPC).

Escolta aquí el programa!

Celeritat

Fins ara els procediments s’eternitzaven per la manca d’impuls processal. El CPC accelerarà el procediment en fixar terminis, evitant la dilatació dels procediments. El procediment actual és eminentment escrit, mentre que el CPC es fonamenta en els principis de publicitat, igualtat, oralitat, immediació, audiència i contradicció, que són el fonament dels procediments judicials moderns.

I que passarà amb aquells procediments que actualment encara estan en curs i que han provocat un col·lapse judicial? La disposició transitòria primera imposa l’obligació de resoldre’ls en el termini improrrogable de dos anys des de l’entrada en vigor del CPC.Intervenció de l’advocat

La intervenció de l’advocat sempre és obligatòria, a excepció dels procediments d’injunció o abreujat quina quantía no sigui superior a 3.000€ i 1.500€ respectivament.


Dret a Indemnització dels testimonis

El CPC introdueix una novetat que té per finalitat indemnitzar al ciutadans que siguin convocats com a testimonis. Aquests, podran sol·licitar que se’ls compensi pels temps, i les despeses que la compareixença els hagi generat, tal com disposa l’article 202.1 CPC:

Els testimonis que compareguin al judici oral, amb independència de si han declarat, tenen el dret d’obtenir per part de qui n’ha proposat l’interrogatori una indemnització corresponent a les despeses que la compareixença els ha ocasionat, sense perjudici de la imposició de les costes processals que correspongui. Aquestes despeses se cenyeixen a les que estiguin estrictament vinculades a la compareixença i s’han d’acreditar degudament. Si diverses parts han proposat el mateix testimoni, l’import de la indemnització es prorrateja entre aquestes parts.[…]

Encariment del cost

La introducció de l’oralitat en el procediment, suposarà que els advocats hagin de desplaçar-se per realitzar judicis i audiències. Així doncs, els honoraris dels advocats i procuradors s’han vist augmentats amb motiu de l’entrada en funcionament del CPC. A l’anterior s’ha d’afegir el cost de còpies, certificats, dipòsits, etc.

Ens trobem doncs davant d’un encariment de la justícia que l’acabaran d’assumir els ciutadans.

Multes

El CPC introdueix com a forma de garantir el compliment de les obligacions als ciutadans, la imposició de multes. Així doncs, l’incompliment d’una sentència pot suposar, en determinats casos, una sanció diària de 50€ a 500€, tal com disposa l’article 387.4 CPC.

En cas de sentències que condemnin a l’entrega de coses mobles certes o determinades, documents o animals, el tribunal pot advertir l’executat, en l’aute d’execució, que si no els entrega en el termini que fixi, li imposarà una multa coercitiva, que pot oscil·lar entre l’import de 50 euros diaris i de 500 euros diaris, segons determini i durant el temps que estableixi el tribunal, d’acord amb les circumstàncies que concorrin.

En el cas de no comparèixer en la nostra condició de testimoni pot imposar una sanció de fins a 750€, tal com disposa l’article 180.1 CPC.

Els testimonis i els perits que han estat citats degudament tenen el deure de comparèixer al judici oral. En cas contrari poden incórrer en una multa coercitiva d’un import màxim de 750 euros, compatible amb la responsabilitat penal que se’n pugui deduir, després d’haver estat advertits a aquest efecte mitjançant la citació. Contra l’aute en què el tribunal imposa una multa coercitiva només es pot interposar un recurs de reposició.

El delicte de testimoniatge fals

I com els jutges adverteixen de la comissió de perjuri (fet de jurar en fals, de mancar al jurament donat) al testimoni en cas de faltar al seu jurament de dir la veritat.

Què succeeix si un testimoni menteix? Que comet el delicte de testimoni fals previst a l’article 418 del Codi Penal:

1. El qui testifiqui sabent que manca substancialment a la veritat, o amb menyspreu temerari a la mateixa, en un procediment judicial ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys i en la seva meitat superior quan es tracti d’un procediment penal.

Els jutges recordaran als testimonis les conseqüències que suposa que es testifiqui mancant substancialment a la veritat… mínim de tres mesos a tres anys de presó.

Les pel·lícules ens tenen acostumats a veure com un testimoni és sotmès a diabòlics interrogatoris a l’estrada. Difícil d’oblidar el film “Alguns homes bons” (A Few Good Men) quan el Tinent Daniel Kaffee (Tom Cruise) crida al testimoni Coronel Nathan R. Jessep (Jack Nicholson) si havia ordenat el codi vermell. Tot un clàssic!

Aposta de futur per agilitzar la justícia

Un gran canvi en el que tots els intervinents, i dic bé, des dels ciutadans als operadors jurídics, exigirà una adaptació a aquest nou sistema d’impartir la justícia, que esperem respongui a les expectatives, amb els seus “pros” i els seus “contres”… que no son pocs.