Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

SERVEIS D’EMPRESA

Silvestre Advocats Serveis Corporatius

Proporcionem defensa i assessorament integral a empreses, equips directius i a consells d’administració

Els serveis corporatius de Silvestre Advocats comprenen la defensa corporativa, l’assessorament laboral i el compliment amb l’administració.

Des de Silvestre Advocats afrontem amb els nostres clients corporatius nacionals els reptes de la globalització i de l’expansió empresarial a l’exterior, així com la integració de les empreses estrangeres al Principat d’Andorra.

DEFENSA CORPORATIVA

Disseny i revisió de les directrius de risc i mesures de control, adaptant protocols i procediments mitjançant l‘elaboració de models de gestió i organització per a la prevenció de fets delictius, mitjançant Programes de Compliment Normatiu penals, adaptats a la jurisdicció nacional i internacional, mitjançant l’anàlisi dels processos interns de l’empresa, de la seva activitat empresarial i del seu sector de negoci, identificant els riscos penals que poden afectar-lo, informant de la necessitat d’establir les mesures de prevenció i control escaients.

El servei de Defensa Corporativa s’adreça també als Consells d’Administració amb relació a les decisions adoptades o pendents d’adopció per tal de protegir l’empresa de responsabilitat penal, així com als seus administradors, consellers i directius; establint un sistema de prevenció de riscos penals o Programa de Compliment Normatiu.

ASSESSORAMENT LABORAL

Les empreses que incompleixen la legislació laboral i social, a vegades es veuen abocades a una suspensió de pagaments i posterior fallida per no poder afrontar les sancions econòmiques imposades per l’administració o no poder fer front a les sentències condemnatòries en els procediments iniciats per treballadors contra l’empresa. Totes aquestes dificultats es poden evitar mitjançant el seguiment i assessorament pertinent.

Els clients corporatius gaudeixen d’una anàlisi exhaustiva dels riscos que la manca de compliment de la legislació laboral els pot ocasionar, adaptant el seu funcionament i cobrint les mancances detectades per complir plenament amb els requisits establerts legalment al nostre país, evitant així sancions per part dels organismes oficials de control mitjançant l’establiment de protocols i reglaments interns, sotmetent -en col·laboració amb professionals especialitzats- als clients corporatius a un exhaustiu control de les mesures de seguretat i salut en el treball.

COMPLIMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ

Els clients corporatius són assessorats amb relació al seu sector d’activitat, planificant l’obtenció de les certificacions i autoritzacions administratives pertinents i privades que atorguen un valor a l’empresa, així com les seves obligacions en matèria d’impostos i tributs.

Igualment, en aquells casos en què els clients corporatius opten per presentar-se a una licitació o concurs públic, el nostre equip analitza els plecs i condicions, supervisant l’oferta presentada, fent un acurat seguiment fins a l’adjudicació dels treballs.