Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

Com fer la sol·licitud d’una pensió de viduïtat temporal

Disposició transitòria aplicable a les defuncions causades a partir de l’1 de novembre del 2009.

La disposició transitòria primera de la Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l’exercici 2021, estableix que les persones vídues de menys de 50 anys al moment de la defunció de la seva parella, o bé entre els 50 i els 55 anys sense pensió de viduïtat vitalícia, poden fer la sol·licitud d’una pensió de viduïtat temporal si la persona difunta acreditava el requisit de 15 anys de cotització a la branca general i a la branca de jubilació, o bé si la persona difunta donava compliment als requisits legals de cotització establerts en funció de l’edat.

Aquesta disposició s’aplica a les defuncions posteriors a l’1 de novembre de 2009 si es compleixen els requisits previstos per la normativa vigent de la Seguretat Social.

QUI POT SOL·LICITAR UNA PENSIÓ DE VIUDETAT A LA CASS?

Pot presentar una sol·licitud de pensió de viudetat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), el cònjuge supervivent o la persona que estava unida al/a la difunt/a formant una unió estable de parella convivent en el moment de la defunció. Si la causa de mort ha estat per accident no laboral o una malaltia comuna, ha d’acreditar-se que el matrimoni o unió estable de parella tenia una vigència de com a mínim 2 anys abans de la defunció o que hi ha fills comuns.

També poden realitzar la sol·licitud les persones que han estat vinculades amb el/la difunt/a per matrimoni o unió estable de parella i existeixi separació, divorci o extinció de la unió estable de parella sempre que hagin estat unides per matrimoni o unió estable de parella durant 2 anys com a mínim -o que tinguin fills-, que no s’hagin tornat a casar o a formar una nova unió estable de parella, i, a més, tinguin dret a percebre del/de la difunt/a en el moment de la defunció una pensió compensatòria o una pensió d’aliments, o s’acrediti que el difunt/a, en el moment de la defunció, satisfeia tota o una part de les càrregues familiars que corresponguin al cònjuge o la persona supervivent de la parella.

PENSIÓ TEMPORAL I IMPORT

Poden accedir a una pensió temporal les vídues o els vidus de menys de 50 anys al moment de la defunció, o les vídues o els vidus de 50 anys o més i menys de 55 al moment de la defunció. Aquests percebran un import del 50% de la quantia de la pensió de jubilació (mínim 60% i màxim 120% del salari mínim oficial).

La durada de la percepció de la pensió temporal és de 30 mesos per a vídues o vidus de menys de 30 anys, de 54 mesos per a les vídues o vidus que tenen entre 30 i 45 anys i de 70 mesos per aquells/es que tenen entre 45 i 55 anys.

PENSIÓ VITALÍCIA I IMPORT

Poden percebre un 50 % de la pensió de jubilació del/de la difunt/a les vídues o els vidus que en el moment de la defunció d’aquest/a tinguin 55 anys o més, així com les vídues o els vidus de més de 50 i menys de 55 anys que formaven una unió per matrimoni o parella estable d’una vigència igual o superior a 10 anys.

PENSIÓ DE VIDUÏTAT DERIVADA D’ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL

Les vídues o els vidus de més de 55 anys poden optar entre cobrar una pensió vitalícia (50% pensió de jubilació del difunt) o percebre una pensió temporal mensual per una durada de 60 mesos.

PAGAMENT DE LA PENSIÓ EN CAS DE SEPARACIÓ, DIVORCI O DISSOLUCIÓ D’UNIÓ ESTABLE DE PARELLA

Les vídues o els vidus percebran l’import de la pensió vitalícia o temporal de viduïtat únicament en la proporció al temps de convivència de cada una d’elles amb el/la difunt/a.

El cònjuge o la parella amb qui el/la difunt/a mantenien el vincle i la convivència en el moment de la defunció percebrà com a mínim el 50% de l’import total de la pensió de viduïtat.

TERMINI PER A FER LA SOL·LICITUD I EFECTES

Les persones interessades a presentar la sol·licitud d’una pensió de viduïtat temporal per a les defuncions causades a partir de l’1 de novembre del 2009, disposen d’un any per fer-ho, a comptar del 8 de gener del 2021 i fins al 8 de gener del 2022.

Per formalitzar el tràmit s’ha de presentar, degudament omplerta, la sol·licitud CASS-0192 al servei de tràmits de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

Una vegada reconeguda la prestació, aquesta prendrà efectes a comptar de la presentació de la sol·licitud.