Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

Successió intestada: defunció sense testament

Què fer en cas que un dels progenitors traspassi sense haver fet testament?

La successió intestada, també anomenada abintestat, és aquella que es dona quan una persona mor sense deixar hereu contractual o testamentari en tota l’herència, o el nomenat o els nomenats no arriben a ser-ho (article 238 de la Llei de successió per causa de mort).

Qui pot sol·licitar la declaració d’hereus abintestat?

En la successió abintestat o successió intestada, la llei crida com a hereus del causant els seus parents per consanguinitat (descendents i ascendents) i per adopció i el cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella* supervivent en els termes i amb els límits i els ordres fixats per la Llei de successió per causa de mort, sens perjudici, si escau, de les llegítimes.

Al Principat d’Andorra, tradicionalment, es manté fonamentalment el sistema romà. Tanmateix, l’actual Llei de successió per causa de mort millora i privilegia la posició del vidu i del convivent sobrevivent. Actualment seran cridats, en absència de descendents, abans que els pares i altres ascendents i restants col·laterals.

Quin és el procediment a seguir?

Una de les novetats significatives que dimanen del Codi de procediment civil és la regulació de la jurisdicció voluntària. És un procediment que es pot substanciar davant el batlle o el notari, segons la casuística del cas, amb l’objectiu d’obtenir decisions ràpides.

En les declaracions d’hereus abintestat, d’acord amb el que estableix la Llei de la successió per causa de mort, s’encomanen als notaris.

El procediment s’inicia amb una sol·licitud escrita. En aquesta ha de constar la identificació i el domicili de qui ho sol·licita i de les persones interessades que han d’intervenir en el procés. A més, es poden aportar els documents que es consideren oportuns i es pot proposar la pràctica de proves, que es fa arribar a les persones interessades perquè presentin les al·legacions escaients.

A partir d’aquí, la sol·licitud es resol en un termini breu (tretze dies hàbils), sense perjudici que es pugui celebrar una vista.

És recomanable, per la dispar casuística sobre successions, posar-se en mans d’un advocat especialitzat que s’encarregui de realitzar totes les gestions necessàries.

Els testimonis en la declaració d’hereus abintestat

En aquest procediment que ens ocupa és necessària l’assistència d’un o dos testimonis que coneguin la família, per corroborar la realitat dels fets.

Aquests testimonis poden ser parents del difunt, sempre que no tinguin interès directe en la successió intestada.

Quina documentació necessito?

Per acreditar la no existència de testament, s’ha de sol·licitar un certificat d’últimes voluntats emès per la Cambra de Notaris.

També s’ha de demanar, del difunt, un certificat de defunció, un de residència i un de matrimoni. Caldrà adjuntar també el passaport o document d’identitat del difunt. Un altre document imprescindible serà el llibre de família o certificat de naixement dels fills o dels parents amb dret per heretar.

Si el difunt és de nacionalitat estrangera, es requerirà un certificat de l’ambaixada corresponent on s’acrediti quina és la legislació del país d’origen (per exemple a Espanya ho és el Codi Civil). Tanmateix es demanarà els règims forals o autonòmics de cada regió on s’indiqui quin son els hereus i si el vidu o vídua té algun dret sobre el cabal hereditari.

Amb tots dos documents, el notari en qüestió s’encarrega de redactar l’acta de declaració d’hereus. Aquesta acta és una escriptura en la qual es reflecteix la mort d’una persona i el nomenament dels corresponents hereus.

Què passa si no hi ha hereus?

A manca d’hereus és l’Estat andorrà qui succeeix, d’acord amb el que estableix aquesta la Llei de successions per causa de mort.