Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

Separació i divorci

Què planteja el nou sistema de separació i divorci?

La nova Llei 30/2022, de 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família, introdueix canvis rellevants en els sistemes emprats fins ara pel que fa als procediments de separació i divorci.

Però, quins son aquests canvis? En aquest article t’expliquem un dels canvis mésimportants i que ja és d’aplicació, i es que ara pots divorciar-te directament sense separar-te prèviament.

S’abandona el tractament casuístic de l’accés a la separació i el divorci

A partir d’ara pots demanar la separació o el divorci sense necessitat d’al·legar cap causa. Simplement, és necessària la voluntat unilateral d’un dels cònjuges de posar fi a la convivència sense necessitat de buscar culpables de la crisi de la parella ni haver de constatar per altres mitjans que el matrimoni està irremeiablement trencat.

No és necessari separar-se abans de divorciar-se

Si fins ara era imprescindible passar la separació i esperar un termini de temps per instar el procediment de divorci, en l’actualitat això ja no és necessari.

Ara, dependrà només d’un i altre cònjuge la decisió de demanar bé la separació o bé el divorci, o els dos pronunciaments consecutivament si així ho prefereixen. D’aquesta manera, es redueix el termini i el cost econòmic de dur a terme dos procediments, i el que és més important, emocionalment la ruptura no s’allarga en el temps.

Em puc separar o divorciar quan vulgui?

Sí, sempre i quan hagin transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni.

Tanmateix, no és necessari el transcurs d’aquest termini quan s’acrediti l’existència d’un risc greu per al cònjuge demandant o per als seus fills.

Quins tipus de divorci em puc trobar?

Hi ha dos tipus de divorci; per mutu acord o contenciós.

Sempre és preferible optar pel divorci de mutu acord entre les dues parts, en ser un procediment judicial més ràpid, econòmic i emocionalment menys traumàtic perquè no hi haurà enfrontaments innecessaris, sobretot si hi ha fills.

Per aquest tipus de divorci és necessari un conveni regulador que contindrà les mesures adoptades per les parts. Entre aquestes mesures trobarem:

En tots els casos:

 • la dissolució i liquidació del patrimoni comú, si escau.
 • en cas de no haver-hi liquidació, s’ha de decidir com es gestionarà aquest patrimoni, tot regulant l’atribució del domicili familiar i les seves càrregues (hipoteca, despeses comunitàries, impostos, consums, entre d’altres).
 • en cas d’haver-hi desequilibri econòmic, caldrà pactar una pensió compensatòria.

En cas d’haver-hi fills:

 • el règim de custòdia i de visites, així com les comunicacions amb la família.
 • el pagament de la pensió d’aliments dels fills i el repartiment de les despeses extraordinàries d’aquests (metges, activitats extraescolars, entre d’altres).

En el cas que hi hagi fills menors, tenint present que en el nostre ordenament prima la protecció d’aquests, intervindrà el Ministeri fiscal per tal de garantir els seus drets i interessos. Si no hi ha fills, el Batlle acordarà el divorci immediatament.

En cas que el divorci esdevingui contenciós, és a dir, que les dues parts no es posen d’acord, les divergències existents s’hauran de resoldre judicialment i serà el Batlle qui establirà les mesures del conveni regulador després de valorar la voluntat de cadascuna de les parts, el patrimoni dels cònjuges, l’existència de fills en el matrimoni i les pensions sol·licitades per ambdues parts.

Quins documents necessito per tramitar la demanda?

La documentació més habitual és:

 • certificat literal de matrimoni,
 • certificat de naixement dels fills (si és el cas),
 • certificat de residència,
 • extracte de punts de la CASS,
 • certificats bancaris (compte corrent, pla d’estalvi, préstecs, entre d’altres)
 • escriptures de propietat o contracte de lloguer.

Tanmateix, quan la separació es fa a petició d’ambdós cònjuges o d’un amb el consentiment de l’altre, la demanda ha d’anar acompanyada d’una proposta de conveni regulador.

Si és a petició d’un sol cònjuge, la demanda haurà d’anar acompanyada d’una proposta fonamentada de les mesures que hagin de regular els efectes derivats de la separació.

Quan necessito un advocat?

En el procediment de divorci per mutu acord, les parts poden ser assistides per un únic lletrat i representats per un únic procurador, compartint així les despeses. No obstant això, cadascuna de les parts pot ser assistit pel seu respectiu lletrat.

Quan el divorci és contenciós, cadascuna de les parts haurà d’estar representat per un advocat. Prèviament, es pot sol·licitar l’ajuda d’un mediador familiar, tot i que en fer-ho, el procediment serà més llarg.

Puc demanar mesures provisionals?

L’autoritat judicial, a instància del cònjuge que formuli la demanda de separació o de divorci, o del cònjuge demandat, apreciant la necessitat i la urgència del cas i tenint en compte els interessos familiars més necessitats de protecció, pot disposar les mesures provisionals que consideri oportunes, d’acord amb la Llei del Codi de procediment civil.

L’autoritat judicial pot adoptar mesures relatives a:

– la separació personal dels cònjuges i l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, fixant la data en què el cònjuge a qui no s’assigna l’ús l’ha d’abandonar.

– la guarda i el règim d’exercici de l’autoritat parental respecte dels fills menors i la manera com aquests s’han de relacionar amb el progenitor amb qui no convisquin

– la distribució del deure d’aliments a favor dels fills i, si escau, la fixació d’aliments provisionals a favor d’un dels cònjuges.

– la fixació d’aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no tinguin recursos econòmics propis i convisquin amb algun dels progenitors.

– el règim de tinença i administració dels béns en comunitat.

– les garanties adequades per assegurar el compliment de les mesures adoptades.

A més a més, l’autoritat judicial pot també prohibir a un dels cònjuges entrar en contacte amb l’altre o amb els seus fills, en cas de perill greu per a la seva integritat física o psicològica, i adoptar mesures per evitar el desplaçament o la retenció il·lícits dels fills, si hi ha el risc.