Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

Reglament de l’ajut per propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts els ingressos pel SARS-CoV-2

Aquest dimecres, 17 de febrer, s’ha publicat al BOPA el Decret 43/2021 on s’aprova el reglament que pretén ajudar als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduït substancialment els ingressos amb motiu de les mesures per l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, mitjançant un ajut econòmic ocasional.

Els requisits de les persones beneficiaris per accedir a dit ajut econòmic son els següents: ser els propietaris de locals per a negoci o habitatges de lloguer, els propietaris amb contractes d’arrendament dels locals comercials i els habitatges llogats objecte de reducció de la renda, aquells que compleixin els requisits generals de l’art. 5 de la Llei 6/2014 del 24 d’abril de serveis socials i sociosanitaris, els propietaris que perceben uns ingressos totals inferiors a 48.000€/1 personal o 54.000€/unitat familiar de convivència (art. 2.p de la Llei 6/2014), i aquells que no superen el barem de valoració patrimonial.

El procediment administratiu per poder demanar l’ajut és: omplir degudament la sol·licitud d’ajut (model oficial al Servei de tràmits de Govern), presentar el passaport o DNI (fotocòpia), presentar una targeta bancària on consti el número de compte IBAN, adjuntar la còpia del contracte d’arrendament del local comercial o de l’habitatge arrendat així com una autorització signada per accedir a la informació bancària (sol·licitant i integrants de la unitat de convivència) i presentar la declaració i consentiment de verificació de dades.

Una vegada s’aprovi l’ajut, s’haurà de presentar la declaració mensual de pèrdua d’ingressos els primers 10 dies del mes de la declaració mensual de pèrdua d’ingressos.

La quantia de l’ajut destinat als propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar amb motiu de les mesures excepcionals per l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 és l’import de la renda que han deixat de percebre, que en cap cas no pot superar els llindars fixats en la taula següent:

Unitat familiar Import del LECS mensual
LECS personal (1,3 LECS) 1.457,91 €
Consort o parella (70% del LECS) 1.020,53 €
Fill > 14 anys (70% del LECS) 1.020,53 €
Fill < 14 anys (50% del LECS) 728,95 €
Altres membres de la unitat familiar > 14 anys (70% del LECS) 1.020,53 €
Altres membres de la unitat familiar < 14 anys (50% del LECS) 728,95 €

Si es percep alguna ajuda econòmica ocasional del departament d’afers socials es deduirà de la compensació que correspongui.